Pressemeddelelse
5. oktober 2020
 
 
 
 

Movia må annullere udbud af billetkontrol: Konkurrencen manglede

 
 
 
 

Movia har besluttet at annullere et igangværende offentligt udbud af en fireårig kontrakt på levering af billetkontrol i Movias busser på grund af manglende konkurrence. Beslutningen er taget efter, at kun én byder har indgivet tilbud. 

 
 
 
 

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 
 
 
 

Movia er en stor offentlig indkøber og vil gerne levere ydelser i tæt samarbejde med det private mar-ked. Ud fra den ambition har Movia i en lang årrække blandt andet arbejdet tæt sammen med private virksomheder, der leverer kvalitetsmålinger i busserne, dele af kundeservicen samt senest et samar-bejde med en privat virksomhed, der leverer stoppestedsværter til at uddele håndsprit, mundbind og badges i den aktuelle corona-situation.


Markedet for billetkontrol har gennem flere år været præget af få aktører. Forud for udbuddet gen-nemførte Movia derfor en omfattende markedsdialog, og udbuddet er nøje tilrettelagt på baggrund af de input, som forskellige potentielle bydere kom med. Blandt andet blev opgaverne tilrettelagt i flere mindre enheder, så aktører uden konkret erfaring med billetkontrol, kunne byde ind på opgaverne. Desværre lykkedes det ikke at skabe den fornødne konkurrence om opgaven. 

 

Den manglende konkurrence i udbuddet af Movias billetkontrol har blandt andet resulteret i en for høj tilbudt pris i forhold til de generelle forventninger til markedet og omkostningerne ved at Movia selv udfører opgaven. 


"Movia fungerer som et stort indkøbsfællesskab, og vi lægger stor vægt på, at opgaveløsningen kan udføres af private virksomheder. Billetkontrollen er en velafgrænset opgave, som derfor i sin natur egner sig godt til at kunne udbydes, og vi har i flere år også haft et hold af kontrollører, som både omfatter ansatte i Movia og kontrollører fra private virksomheder. Desværre har vi denne gang kun haft én til-budsgiver, og det betyder, at opgaven ikke har været tilstrækkelig konkurrenceudsat. Derfor må vi meget mod vores ønske annullere udbuddet," siger driftschef i Movia, Lars Thiesson, og fortsætter:


"Billetkontrollen er en central opgave for Movia. En effektiv og kompetent billetkontrol er vores værn mod, at for mange ikke køber billet, når de kører med bussen. Når for mange ikke betaler for at køre med, så mangler der mange millioner i kommunernes og regionernes pengekasse, og så kan det i sidste ende betyde, at Movia ikke kan levere den busdrift, som kommunerne og regionerne har bestilt og forventer". 

 

Movia ærgrer sig over den manglende konkurrence i det aktuelle udbud, da Movia netop har tilstræbt at gøre udbuddet attraktivt for så mange potentielle tilbudsgivere som muligt - store som små. 
Movia har på en lang række serviceområder mangeårige gode erfaringer med at lade opgaver udføre af private leverandører. Movia har således siden 2015 ladet private selskaber udføre dele af billetkontrollen efter offentlige udbud. Disse samarbejder med private leverandører har dels sikret god opgaveløsning, dels givet god inspiration til Movia. Derfor vil Movia også fremover søge og udvikle sådanne samarbejder i videst muligt omfang.  


Movia har p.t. ikke taget stilling til eventuelt at genudbyde leverancen.


Fakta

  • Billetkontrollen har siden 2015 været delvist markedsprøvet gennem tre udbud som en del af Movias sourcing strategi.
  • Movia vil også have billetkontrollen med i fremtidige overvejelser om outsourcing af afgræn-sede opgaver.
  • Antallet af interne og eksterne kontrollører har varieret gennem årene. Movia har pt sammen-lagt 70 billetkontrollører heraf 49 interne.
  • Movia udskrev i 2019 i alt ca. 74.000 afgifter, hvilket omfatter afgifter skrevet af såvel interne som eksterne kontrollører.
 
 
 
 
Kontaktinformation

Movia Presse tlf. 36 13 20 10, mail: presse@moviatrafik.dk

 
 
 
 
 
 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.

 
 
 
 

TRAFIKSELSKABET MOVIA
Gammel Køge Landevej 3 - 2500 Valby - presse@moviatrafik.dk - Tlf: 36 13 20 10

 
Social media icon Social media icon
 
Vis i browser
 
Afmeld udsendelser