unknown documenttype 'template' 5. december 2018
 
 
 
 

Nyheder til ledningsejere og entreprenører, nr. 1

 
 
 
 

Velkommen til det første nyhedsbrev fra Odense Kommune om regler, vilkår, krav og samarbejdet om vejene med ledningsejere og entreprenører. Vi har tilføjet dig på modtagerlisten - du kan altid til- og framelde dig og dine kolleger her.

 

Vi bliver rigtig glade for input fra dig om emner, du gerne vil have, vi tager op i næste nyhedsbrev. Skriv til tbah@odense.dk 

 

Ny vilkår, når letbanen er i drift - måske før
Odense gennemgår i disse år en omfattende forandring, især med anlæggelsen af letbanen. Det kommer også til at stille nye krav, når der skal arbejdes i vejen eller i jorden langs med letbanens linjeføring. 

Vi har endnu ikke et færdigt overblik over, hvordan vilkårene bliver, men et par konkrete eksempler er:

  • Når der skal graves ved siden af letbanesporet, vil vi ofte stille krav om spunsning pga. risikoen for sætninger. 
  • De steder, hvor letbanetracéet ligger i midten af vejbanerne, vil et gravearbejde ofte stoppe trafikken. På Middelfartvej, Albanigade og Nyborgvej er der kun ét kørespor i hver retning, og her er det vigtigt, at trafikken opretholdes, så her vil der blive stillet krav om fx weekend- eller natarbejde. Under alle omstændigheder vil vi ofte skulle have en dialog med jer om mulige måder at udføre arbejdet på til mindst mulig gene for trafikken. 

Billeder af arbejderne: Det gode eksempel - og det mindre gode

 
 

Det gode: Vintermåtter kan bruges til at beskytte træernes rødder både sommer og vinter. Om sommeren beskytter de mod udtørring, om vinteren isolerer de mod frosten.

 
 

Det mindre gode: Husk at holde en afstand på 2,5 meter til træer. Du må hverken grave, køre eller opbevare materiel i træets drypzone, da det altsammen beskadiger træet.


Ny bekendtgørelse om gravearbejder
Den 1. juli 2018 trådte en nye bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i kraft (bekendtgørelse nr. 802 af 18. juni 2018). Vær opmærksom på følgende i den nye bekendtgørelse:

  • Reparationsarbejder (uopsættelige gravearbejder) skal anmeldes til vejmyndigheden senest én arbejdsdag efter arbejdets begyndelse - i den gamle bekendtgørelse hed det bare 'snarest muligt'.
  • Koordinering af gravearbejder med øvrige ledningsejere skal ske ved brug af et nyt samgravningsmodul i Ledningsejerregistret. Læs mere 

Fortidsmindefredning

Odense Bys Museer har gjort opmærksom på, at der i centrum af Odense er flere områder, der er fredede pga. fortidsminder og omfattet af fortidsmindefredningen fra 1960'erne.


Fredningen betyder, at der skal søges dispensation fra museumsloven §29, når der skal graves på disse områder. Det gælder ALLE former for gravearbejder.


I Odense Kommune er flere områder og veje omfattet af denne fredning, bl.a. området omkring Nonnebakken:

 
 

Se alle fredede områder her

 

Alle graveansøgninger inden for de fredede områder skal fremadrettet være vedhæftet en dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen - er den ikke det, vil graveansøgningen blive afvist. Styrelsens sagsbehandlingstid er på ca. 12 uger - så søg i god tid. Dispensationen kan søges her

 

Aktuelle vejarbejder

Du kan altid få overblik over, hvor der arbejdes lige nu, på odenserundt.dk/vejarbejder

 
Overblik over aktuelle vejarbejder i Odense