Nyhedsbrev 10. januar 2018
 
 
 
 

SENESTE NYT FRA BIO4-PROJEKTET

 

Nyhedsbrev om byggeriet af ny kraftværksblok på Amagerværket

 
 
 
 

 

Kære naboer og øvrige interesserede,

 

Indledningsvis vil vi fra BIO4-projektet gerne ønske alle et godt nytår!

 

2017 var et travlt men også forrygende spændende år for BIO4-projektet, og vi ser nu frem mod et tilsvarende travlt og spændende 2018. Byggeriet af vores nye biomassefyrede kraftværksblok skrider fortsat godt fremad.

 
 
 
 

Arbejderne på byggepladsen var kortvarigt aftagende i forbindelse med jul og nytår. Der var enkelte arbejder i hverdagene mellem jul og nytår, hvor der blev piloteret for fundamenter for båndbro øst for blokbygningen, og der blev løftet tre store glasfibertanke ind i den østlige del af blokbygningen. De to største (til røggaskondensering) er cirka 30 meter høje og cirka 11 meter i diameter, så det var nogle væsentlige og ret spektakulære løft.

 

I løbet af 2017 er byggeriet af den nye blok gået fra at være primært arbejder i jord med pilotering, rørlægning og støbning af fundamenter til at nå sin fulde højde i kedelafsnittet på cirka 70 meter inden udgang af året - faktisk allerede i november.

 

2017 har således som ventet været det helt store byggeår i BIO4-projektet.

 

Vi ved, at der ind imellem har været gener for naboerne til byggeriet. I den forbindelse takker vi for jeres input og den gode dialog, der har gjort det muligt at få taget hånd om fx støj eller forkert indstillede projektører.

 
 
 
 

Det nye år

 

I 2018 vil der fortsat foregå nogen stålmontage, ligesom der vil være en del montage af procesudstyr. Blokbygningen bliver lukket med facadeelementer, skorstenen kommer op i fuld højde og allerede til sommer begynder vi at idriftsætte delsystemer.

 

At starte driften af en ny kraftværksblok er lidt mere end blot et tryk på en knap og noget, som forløber over en længere periode, fra indledende tests af delsystemer over varierende last og op- og nedkørsler til en afsluttende 720 timers testkørsel af det samlede anlæg. Vi forventer at modtage det første skib med træflis i august, og inden året er omme forventer vi, at idriftsættelsen er så langt fremme, at der vil kunne leveres både el og varme fra den nye blok - dog i begrænset og varierende omfang. Det er fortsat planen, at idriftsættelsen afsluttes i løbet af 2019.

 

Her ved årsskiftet er antallet af entreprenører på byggepladsen på sit højeste, idet de tre betonentreprenører fortsat har afsluttende arbejder samtidig med at entreprenører for stålkonstruktioner og facadebeklædning samt de store leverandører af procesudstyr alle er aktive med montage.

 
 
 
 
 
 
 
 

Byggeriets fremdrift

 

Den nordlige byggeplads med indgang fra Vindmøllevej:

 

Bygningsstål i kedelafsnittet (midterste sektion af blokbygningen) er nu monteret, kedelstål og store dele af selve kedlen er monteret. De store røggaskondensere samt de første 40 meter af skorstenen er løftet på plads i den østlige del af blokbyggeriet, og den underste del af de to store posefiltre er monteret.

 

I den vestlige del af blokbyggeriet er ståloverbygning for el-rum nu monteret og inddækning med facadeelementer er påbegyndt. Den store fødevandsbeholder er monteret i det der bliver turbinesalen.

 
 
 
 

Den østlige byggeplads ud mod Øresund:

 

Etablering af beton-konstruktioner for de to store lagre er nu afsluttet, og de første spær for det sydlige lager er monteret. Den karakteristiske "Toblerone"-form begynder derfor nu at træde frem. Lagrene bliver cirka 25 meter høje. Forlængelse af havnekajen mod syd er afsluttet, og montage af rørbroer for transport af træflis skrider frem.

 

El-rum på lager/havneområdet er stort set klar til montage af el-tavler nu, og betonarbejder for øvrige bygningsværker er afsluttet.

 
 
 
 

Du kan følge byggeriet direkte på vores hjemmeside, hvor billeder fra vores to Web Cam's opdateres løbende:

 

http://www.hofor.dk/amagervaerket/bio4-projektet/foelg-med-paa-byggepladsen/

 
 
 
 

Gener for dig som nabo

 

Støjgener fra byggeriet forventes at være gradvist aftagende i 2018, da stålmontage i kedelafsnit i det væsentlige er afsluttet. Der pågår dog fortsat tagmontage og montage af facadeelementer, men disse forventes at foregå primært i dagtimer.

 

Montage af stål i den vestlige del af blokbygningen (turbineafsnit) vil fortsat foregå i to skift. Tilsvarende vil gælde for den østlige del (miljøafsnittet). Bygværker i de to afsnit bliver ikke så høje som kedelafsnittet men kun cirka 40 meter. Disse arbejder forventes afsluttet til marts.

 

Der kan fortsat blive behov for, at skiftende entreprenører tager aften- og nattetimer til hjælp for at nå deadlines, for at vi kan holde den overordnede tidsplan om at kunne levere grønnere, billigere og sikrere fjernvarme til København og omegnskommuner fra 2019.

 

Vi kan kun beklage de gener, du oplever som nabo til byggepladsen. Vi bestræber os på løbende at informere om byggeriets fremdrift, og hvad det betyder for dig som nabo.

 

Vores arbejder udføres inden for de støjgrænser, der anvises af Københavns Kommune iht. gældende forskrifter (Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift), og vi foretager kontinuerlige støjmålinger ved Margretheholm.

 

Du kan læse mere om BIO4-projektet og byggeriet på vores hjemmeside:

 

www.hofor.dk/amagervaerket/bio4-projektet/ og:

 

www.hofor.dk/amagervaerket/bio4-projektet/for-naboer/

 

Modtager du ikke allerede vores nyhedsbrev per mail, opfordrer vi til at du tilmelder dig på samme side og derved få det leveret direkte til din mailboks.

 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til os på: infobio4@hofor.dk

 

Mvh.

 

Jette K. Ø. Pedersen,

Projektchef, BIO4-projektet

 
 
 
 

HOFOR

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Ørestads Boulevard 35 | DK-2300 København S

Telefon: 3395 3395

 
Social media icon Social media icon