HOFORs investering i Øresunds-havvindprojekt bliver sat i bero

 
 
 
 

HOFORs projekt Aflandshage om grøn strøm til 300.000 husstande sættes i bero. Projektet vil blive opgivet helt, medmindre det i den nærmeste tid viser sig muligt at fortsætte projektet i en anden form.

 

 
 
 
 
Aflandshage_737px.jpg
 
 
 
 

 

HOFOR har i løbet af 2023 forberedt aftaler med leverandører om at opføre Aflandshage Vindmøllepark. Forberedelsen er foregået på baggrund af, at der blev givet etableringstilladelse til projektet i november måned 2022, og projektet er klar til at blive sat i gang. Etableringstilladelsen blev imidlertid trukket tilbage i juli 2023 efter klager over projektet.

 

I nuværende situation er det ikke lykkedes at få tilstrækkelig stor sikkerhed for, at Aflandshage Vindmøllepark vil få etableringstilladelse. Derfor sættes investeringen i bero. Og igangsættelse af kontrakter kan ikke meddeles vores leverandører.

 

"Aflandshage Vindmøllepark ville være et vigtigt skridt i den grønne omstilling med grøn strøm svarende til 300.000 husstande - og særligt i lyset af, at dette projekt er et af de få projekter, som kan realiseres inden 2030," siger Susanne Juhl, bestyrelsesformand for HOFOR.

 

Klagen over projektet vedrørte primært tællinger af flagermus. Baggrunden for annulleringen af etableringstilladelsen handler om, hvornår undersøgelserne skulle laves. Resultatet af flagermusundersøgelserne har ikke indflydelse på opførelsen af møllerne og skal først bruges, når møllerne kommer i drift. Det vil sige, at der kan være tider, hvor møllerne stoppes af hensyn til flagermus.

 

Projektet havde planlagt at gennemføre tællingerne, mens møllerne blev fremstillet og opført, og inden de blev sat i drift. Men Energiklagenævnet gav klager ret i, at tællingerne skal foregå inden, at der kan gives etableringstilladelse.

 

Ophævelsen af etableringstilladelsen har haft store konsekvenser for projektet. Det skyldes, at HOFOR skal opdatere projektets miljøkonsekvensrapport, med ny høring og risiko for helt nye klager med fokus på andre aspekter, som yderligere kan udsætte projektet. Det vil således indebære en enorm økonomisk risiko for såvel HOFOR som Københavns Kommune at igangsætte projektet uden de nødvendige tilladelser.

 

Usikkerheden om de nødvendige myndighedstilladelser gør, at Københavns Borgerrepræsentationen ikke kan stille de nødvendige garantier for projektet, og at investeringen i projektet derfor sættes i bero.

 

Som led i berostillelsen forventer HOFOR en nedskrivning på ca. 500 mio. kr. i 2023. Nedskrivningen skyldes, at udgifterne til udvikling af projektet vil skulle indregnes i regnskabet for 2023. Nedskrivningen vil reducere HOFORs mulighed for at udvikle andre grønne energiprojekter.

 

"Erfaringerne fra Aflandshage-projektet bekræfter behovet for at kigge de samlede myndighedsprocesser i vindmølleprojekter igennem. Vi har i vores projekt oplevet snubletråde, der gør, at vi sætter et ellers klar-og-parat projekt helt i bero. Et projekt, hvor målet også er at beskytte naturen, så flagermus og vindmøller efter vores bedste vurdering kan leve side om side," siger Susanne Juhl, bestyrelsesformand for HOFOR.

 

Ud over at sætte investeringen i bero har HOFORs bestyrelse besluttet, at mulighederne for at fortsætte projektet skal kortlægges.

 

"Vi sætter nu investeringen i Aflandshage-projektet i bero. Projektet vil blive opgivet helt, medmindre det i den nærmeste tid viser sig muligt at fortsætte projektet i en anden form," siger Susanne Juhl, bestyrelsesformand for HOFOR.

 

Indtil da forventer HOFOR at fortsætte den igangværende tælling af flagermus i området, da det er et minimumskrav for at genopnå en etableringstilladelse.

 

"Jeg vil gerne takke myndighederne, der har vist stor vilje i forhold til at skabe en ny vej frem for projektet. På samme måde vil jeg gerne takke vores leverandører, der har været åbne over for at se på muligheder for at realisere projektet. Vi vil fortsætte den konstruktive dialog," siger Susanne Juhl, bestyrelsesformand for HOFOR.

 

Læs også:
HOFOR værner om natur og overholder alle regler i vindmølle-projekter

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKTA OG BAGGRUND

 

HOFOR har ansøgt om at opføre en ny havvindmøllepark, Aflandshage Vindmøllepark, i det sydlige Øresund. Placeringen er valgt af hensyn til blandt andet Natura 2000-områder og primære fugletrækruter over Øresund, men også den svenske territorialgrænse, den nærliggende lufthavn og befærdede sejlruter.

 

Vindmølleparken ville skulle bestå af 26 moderne havvindmøller med en totalhøjde på op til 220 meter til øverste vingespids. Mølletypen blev valgt af hensyn til dyrelivet og flysikkerheden. Med en samlet effekt på 300 MW ville kunne levere grøn strøm, der svarer til cirka 300.000 husstandes forbrug.

 

Energistyrelsen udstedte på baggrund af to offentlige høringer en etableringstilladelse i efteråret 2022. Den indeholdt vilkår om overvågning af fugle- og flagermustræk.

 

Energistyrelsens afgørelse blev dog påklaget til Energiklagenævnet, som i begyndelsen af juli 2023 ophævede etableringstilladelsen, primært med henvisning til at en allerede planlagt flagermusundersøgelse skal fremrykkes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

HOFORs pressevagt

Tlf. 33 95 21 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om HOFOR

HOFOR A/S er Danmarks største lokale forsyner, der sørger for vand, varme, bygas, fjernkøling og afledning af spildevand for flere end 1 million mennesker i hovedstadsområdet. Vi opfører vindmøller og solcelleparker, der leverer energi til et grønnere Danmark. Sammen med vores otte ejerkommuner skaber vi bæredygtige byer med fokus på skybrudsprojekter, energioptimering og udvikling af fremtidens forsyningsløsninger. Vi tager ansvar og arbejder tæt sammen med vores kunder, universiteter, erhvervsliv og myndigheder. Vi har over 150 års erfaring, 1.500 ansatte og en årlig omsætning på over 6 milliarder kroner.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi passer på dine persondata. Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her.