Pressemeddelelse
16. marts 2021
 
 
 
 
 
 
 
 

Aalborg styrker sammenhængen

 
 
 
 

Aalborg Kommune har taget hul på at justere sin forvaltningsstruktur, og det skal være med til at styrke sammenhængen for borgerne og klæde kommunen bedre på til at løse fremtidens krav til eksempelvis grøn omstilling.

 
 
 
 
aalborg set fra oven.jpg
 
 
 
 

De politiske partier (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Radikale Venstre) har i dag aftalt at arbejde videre med at justere kommunens forvaltningsstruktur, og de går nu i gang med at involvere medarbejderne i tankerne.

 

"Vi er en kommune, der hele tiden bestræber os på at have den organisering, der bedst muligt understøtter den service, borgerne og virksomhederne har brug for. Samtidig betyder udviklingen indenfor nogle af serviceområderne, at det giver mening, at vi flytter nogle afdelinger tættere sammen, så det bliver lettere at samarbejde og videndele", siger Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune.

 

Det betyder eksempelvis, at kommunen samler de store serviceområder vedrørende børn og unge i én forvaltning, Børne- og Ungeforvaltningen, og dermed flytter skoler, dagplejere, vuggestuer og daginstitutioner sammen. Det skal være med til at skabe endnu bedre overgange for børnene, når de skifter fra fx. børnehave til skole.

 

Nogle områder er der ønske om at analysere nærmere, før der kan tages stilling til den bedste organisering, eksempelvis organiseringen af voksen-handicapområdet.


Helhed giver bedre sundhed

For yderligere at kunne styrke borgernes sundhed og give en bedre helhed for borgerne bliver Tandplejen en del af Sundheds- og Kulturforvaltningen, mens den træning, der hører under sundhedsloven, flyttes fra Ældre- og Handicapforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen.

 

Grøn omstilling har stor fokus

"Den grønne omstilling har meget stor politisk bevågenhed, og i Aalborg Kommune har vi meget ambitiøse mål for klima og bæredygtighed. Det skal vores organisering understøtte, og derfor samler vi AAK Bygninger, Kollektiv Trafik og Kørselskontoret med Miljø- og Energiforvaltningen, der skifter navn til Klima- og Miljøforvaltningen", forklarer Thomas Kastrup-Larsen.

 

Samtidig er kommunen i gang med en grøn omstilling indenfor hele forsyningsområdet, og derfor forenes Vand- og Energiselskaberne til ét samlet selskab.

 

"Det er vigtigt at understrege, at der med hele justeringen ikke er tale om en spareøvelse. Vi ønsker at skabe de bedste betingelser for, at medarbejderne kan arbejde tæt sammen om opgaverne, så borgerne får en endnu bedre service og oplever, at kommunen arbejder smidigt og sammenhængende".

 

Sidst, der i større stil blev forandret på forvaltningsstrukturen i Aalborg Kommune, var i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

 

Medarbejderne bliver involveret
"Vi ønsker en høj grad af involvering, gennemsigtighed og dialog i processen, og går derfor nu i gang med at inddrage vores medarbejderudvalg, så vi kan få en god drøftelse af, hvordan vi fortsat sikrer en godt arbejds- og samarbejdsmiljø i den justerede organisering," slutter Thomas Kastrup-Larsen.

Beslutningsforslaget til den justerede forvaltningsstruktur bliver behandlet i Magistraten i begyndelsen af maj. Derefter er en høringsperiode med involvering af medarbejderne forud for byrådets endelige beslutning sidst i juni. Det er planen, at den ændrede struktur kan træde i kraft den 1. januar 2022.

 

Fakta om justeringen af forvaltningerne

Der er politisk enighed om, at Aalborg Kommunes forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022 skal:

 • Fortsat bestå af syv forvaltninger
 • Understøtte tætte samarbejdsområder i kommunen og skabe et styrket samarbejde internt
 • Tilstræbe at økonomisk ansvar, kompetencer og incitamenter følges ad
 • Konsolidere selskabsstrukturen på forsyningsområdet.

Derudover ligger der fire hovedtendenser i forslaget:

 • Et ønske om et klart fokus på grøn omstilling
 • Et ønske om at samle børn og unge området fra 0 -18 år i én forvaltning, der i videst muligt omfang skal varetage området
 • Et ønske om at styrke Sundheds- og Kulturforvaltningen, da Aalborg Kommune forudser en sundhedsreform og et stort fokus på området i fremtiden
 • Et tydeligere fokus på beskæftigelse og at få folk i arbejde i Aalborg Kommune
 • Forvaltninger, der ændrer navn
 • Skoleforvaltningen ændrer navn til Børne- og Ungeforvaltningen
 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ændrer navn til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
 • Miljø- og Energiforvaltningen ændrer navn til Klima- og Miljøforvaltningen
 • Ældre- og Handicapforvaltningen ændrer navn til Ældre- og Omsorgsforvaltningen.

Afdelinger, der flytter sammen

 • Dagtilbudsområdet fsva. dagplejen, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner, selvejende institutioner, specialbørnehaver (herunder Birken), samt det private pasningsområde flytter til en kommende Børne- og Ungeforvaltning
 • Aak Bygninger flytter fra Borgmesterens Forvaltning til den kommende Klima- og Miljøforvaltning
 • Kollektiv trafik flytter fra Sundheds- og Kulturforvaltningen til den kommende Klima- og Miljøforvaltning
 • Kørselskontoret flytter fra Sundheds- og Kulturforvaltningen til den kommende Klima- og Miljøforvaltning
 • Våd natur flytter fra Miljø og Energiforvaltningen til By- og Landskabsforvaltningen
 • Træningsenhedens træning efter sundhedsloven flytter fra Ældre- og Handicapforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen
 • Tandplejen flytter fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning flytter fra Skoleforvaltningen til den kommende Beskæftigelses- og Socialforvaltning
 • Betjeningen af Handicaprådet, Integrationsrådet og Ligestillingsudvalget flytter til de forvaltninger, der har driften af området
 • Forebyggende medarbejdere fra Sundheds- og Kulturforvaltningen flytter til den kommende Ældre- og Omsorgsforvaltning
 • Landdistriktsområdet, inkl. betjening af samråd flytter fra Sundheds- og Kulturforvaltningen til By- og Landsskabsforvaltningen
 • Klima- og Miljøforvaltningen får ansvar for tværgående politikformulering, der skal fremme og understøtte den grønne omstilling i alle forvaltninger
 • Der gennemføres en konsolidering af Aalborg Forsyning.

Derudover er det ønsket, at der bliver udarbejdet nærmere beskrivelser af følgende områder, der ligeledes skal indgå i justeringen af den nuværende forvaltningsstruktur:

 • Muligheden for at fritidscentre, forebyggende indsatser og understøttende funktioner i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ungdomsskolens ungdomsklubber i Skoleforvaltningen kan samles i en kommende Beskæftigelses- og Socialforvaltning undersøges
 • Samling af myndighedsopgaverne for Voksen-handicapområdet i en kommende Beskæftigelses- og Socialforvaltning, samt en ny opdeling af voksen-handicapområdet, hvor tilbud og indsatser med et udviklingsperspektiv placeres i en kommende Beskæftigelses- og Socialforvaltning, mens tilbud og indsatser med et pleje-/omsorgsperspektiv placeres i en kommende Ældre- og Omsorgsforvaltning. I tilknytning hertil afklares den forvaltningsmæssige placering af Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK)
 • Sundhedsplejen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen mulige placering i enten en kommende Beskæftigelses- og Socialforvaltning eller Sundheds- og Kulturforvaltningen
 • Borgerservice i Borgmesterens Forvaltning mulige placering i Sundheds- og Kulturforvaltningen undersøges
 • Den forvaltningsmæssige betjening af Uddannelsesrådet skal afklares.

Endelig er det aftalt, at der i oplægget til justeret forvaltningsstruktur, indarbejdes en reduktion af antallet af stående udvalg, idet der ikke længere er krav om, at kommunen har et særskilt beskæftigelsesudvalg.


Nye udvalgs- og forvaltningsnavne

I nedenstående organisationsdiagram (for at se det i stort format skal du trykke på nedenstående foto) er vist de nye betegnelser på de syv forvaltninger, som følge af de aftalte justeringer af forvaltningsstrukturen.

 

 

 
billede forvaltningsstruktur.jpg
 

Vedhæftede filer

billede forvaltningsstruktur.jpg
 
 
 
 

Kontaktpersoner

Thomas Kastrup-Larsen (S) Borgmester
-via Line Christensen, presseansvarlig, mob. 2520 1620

Mads Duedahl (V), Rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen, mob. 2520 1900

Mai-Britt Iversen (S), Rådmand for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, mob. 9931 2500

Hans Henrik Henriksen (S), Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, mob. 2520 2100

Jørgen Hein (R), Rådmand for Ældre - og Handicapforvaltningen, mob. 2516 2990

Jan Nymark Thaysen (V), Rådmand for Skoleforvaltningen, mob. 4075 1923

Kristoffer Hjort Storm (DF), Gruppeformand, mob. 5337 2700

Vibeke Gamst (K), Gruppeformand, mob. 2555 9335

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aalborg Kommune
 
Social media icon Social media icon Social media icon