unknown documenttype 'template' 12. juni 2019
 
 
 
 

Nyheder til ledningsejere og entreprenører, nr. 3

 
 
 
 
 

Bod ved forsinkelser på vigtige veje
Odense er en by i voldsom udvikling - det betyder, at der foregår rigtig meget arbejde rundt omkring. Det betyder også, at byen ikke kan holde til forsinkelser i arbejder på trafik-vigtige veje, eller at opgravninger henstår uden aktivitet. Derfor vil Vejmyndigheden i Odense Kommune fremover benytte sig af muligheden for at opkræve bod ved forsinkelser, der overskrider den godkendte tidsplan på arbejder på vigtige veje. Boden fastlægges ud fra den gene, forsinkelsen påfører trafikken, og beregnes derfor på baggrund af trafiktallet på den konkrete vej. 
Sørg altid for at inddrage Vejmyndigheden med det samme, hvis I støder på uforudsete udfordringer undervejs i arbejdet, som kan påvirke tidsplanen.

 

Når letbanen er i drift
Letbanearbejderne fylder stadig en del rundt omkring i byen, og samtidig begynder vi også at se frem mod, når letbanen er i drift. Vi arbejder bl.a. på nogle procedurer og retningslinjer for, hvordan det kommer til at foregå, når der skal arbejdes langs med eller tæt på letbanen, hvad end det blot handler om et stillads, der skal op, eller større anlægsarbejder, gravearbejder eller driftsopgaver i nærheden af letbanen. Mere herom senere.

 

Al materiel skal væk inden færdigmelding
Vi oplever stadig ofte, at vi får færdigmeldinger på arbejder, hvor afspærring eller andet materiel ikke er fjernet endnu. Som fx her, hvor afmærkningen stadig spærrer vejen af. Andre gange er materialerne samlet sammen og ligger i en bunke inde på fortovet.

Husk at ALT skal fjernes helt, og området skal være ryddet og rengjort og se ud, som inden I gik i gang, inden I færdigmelder et arbejde. 

 
Færdigmeldt arbejde

Al materiel skal fjernes, og området skal være helt ryddet og rengjort, før der færdigmeldes. Der må ikke være efterladt afspærring som her - hverken på vejbanen, på fortovet eller i rabatten.

 

Tilsyn er et fælles ansvar - også ledningsejerens
Det er vigtigt at føre tilsyn med de arbejder, der er i gang, både af hensyn til trafikken og forbipasserende, men også af hensyn til de, der arbejder på stedet. 

Tilsynspligten er et fælles ansvar - den er tredelt: 
1) Entreprenøren, der arbejder på stedet, skal løbende føre tilsyn med afspærring, skiltning m.m. 
2) Ledningsejeren skal jævnligt føre tilsyn med arbejdet - det er ledningsejeren, der er ansvarlig for, at arbejdet er forsvarligt afmærket, og at det til enhver tid udføres under hensyntagen til trafiksikkerhed og -afvikling. 
3) Odense Kommune skal som vejmyndighed, der har givet tilladelse til arbejdet, føre tilsyn med, at ledningsejeren og den udførende entreprenør overholder gravetilladelsens betingelser.

 

Sommerferie - husk tilsyn
Sommerferien venter lige om hjørnet, og det betyder, at nogle afspærringer vil stå hen uden aktivitet i en periode. Husk at der fortsat skal føres tilsyn med afspærringen, også selv om der ikke arbejdes, og husk evt. at opdatere med en ny kontaktperson på gravetilladelsen, så vi altid kan få fat på den ansvarlige for et arbejde hele sommeren over. Der må ikke være anført en kontaktperson, som ikke kan kontaktes pga. ferie.

 

Tip din kollega!
Har du kolleger, der ønsker at modtage VEJ-NYT, så tilmeld dem her!
Vi bliver glade for input fra dig om emner, du gerne vil have, vi tager op i næste nyhedsbrev.

Skriv til tbah@odense.dk 

 

Rigtig god sommer! :-)