Nordfyns Kommune
 
 
Nyhedsbrev 29. marts 2019
 
 
 
 

Byggeboom: Nu giver vi byggeansøgninger en skalle!

 
 
 
 

Det er dejligt at konstatere, at der er godt gang i byggeriet på Nordfyn. Væksten i byggeriet kan vi naturligvis også godt mærke i form af flere byggeansøgninger. Vi er derfor glade for, at det er lykkedes os at ansætte to nye byggesagsbehandlere, der sammen med de øvrige byggesagsbehandlere alle arbejder målrettet på at behandle de mange byggeansøgninger.

 
 
 
 

Byggesagshehandler
Leah Victoria Martin

Byggesagsbehandler

Lena Jensen Skøtt

 
 
 
 

Lena Jensen Skøtt og Leah Victoria Martin startede henholdsvis 1. januar og 1. februar og er godt i gang.

 

Er du virksomhed og venter du svar i en byggesag, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os for at høre om status. Skal du i gang med et byggeprojekt, er du også meget velkommen til at tage en dialog med os, inden I skal i gang. Det fremmer tit den efterfølgende proces.

 

I det hele taget ser vi kommunikationen og dialogen med virksomhederne som noget meget vigtigt. Derfor var det også dejligt, at den tilbagemelding, som virksomhederne gav os ved sidste erhvervsklimamåling fra Dansk Industri, placerede os som den næstbedste kommune i landet netop inden for kommunikation og dialog.

 

Det forpligter! For at blive endnu bedre til at kommunikere og være i positiv dialog med virksomheder og borgere, har alle ledere og medarbejdere i Teknik, Erhverv og Kultur netop været igennem et meget givende kursus i kommunikation og dialog. Vi håber, at det kan mærkes.

 

Dansk Industri tager igen temperaturen

I nær fremtid vil mange virksomheder i hele landet modtage en undersøgelse om erhvervsklimaet i kommunerne. Selv om din virksomhed ikke er medlem af Dansk Industri, kan du sagtens blive bedt om at besvare undersøgelsen. Vi kan kun opfordre jer til at besvare undersøgelsen.

 

Åbningstider udvidet markant

Blandt andet inspireret af vores håndværkermøde er det besluttet at udvide åbningstiderne på rådhusene markant, så der nu på alle rådhuse er følgende åbnings- og telefontider:

 

Mandag    09.00 - 15.00

Tirsdag       09.00 - 15.00

Onsdag     09.00 - 15.00

Torsdag     09.00 - 17.00

Fredag      09.00 - 13.00

 

Giver de udvidede åbningstiderne dig alligevel udfordringer, kan du kontakte Task Force Erhverv 24-7.

 
 
 
 
 
 

Foto fra et af årets virksomhedsbesøg, her hos Wencon i Bogense. Set fra venstre: Stifter og ejer Erik Wendelin, borgmester Morten Andersen, erhvervskonsulent fra NEET Jørgen Bårris, projektleder, Task Force Erhverv Marianne Greve, kommunaldirektør Morten V. Pedersen og salgsdirektør Ole Eriksen. Foto: Camilla Aalykke fra Wencon

 

Analyse fra Dansk Erhvervsfremme viser fortsat tilfredshed med Nordfyns Kommunes erhvervsservice 

 

Igen i år har rigtig mange virksomheder, der har modtaget sagsbehandling hos kommunen, prioriteret at svare den undersøgelse, som Dansk Erhvervsfremme laver for os. Tusind tak for alle jeres besvarelser - de giver os nyttig viden om, hvordan vores erhvervsservice fungerer og bliver modtaget.

 

Resultaterne foreligger nu i form af en undersøgelsesrapport, baseret på virksomhedernes svar. Rapporten viser, at 86 % af virksomhederne er tilfredse med den service, de får. Dermed underbygger undersøgelsen den generelle positive respons, som kommunen får på sin erhvervsservice, og som også kom til udtryk i erhvervsklimaundersøgelsen fra Dansk Industri. 


Undersøgelsen bygger på svar fra 111 virksomheder, der i løbet af 2018 har været i kontakt med Nordfyns Kommune. Det kan f.eks. være i forbindelse med en byggeansøgning, en miljøgodkendelse eller et miljøtilsyn. Også virksomheder, der har samarbejdet med kommunens jobcenter, er blevet spurgt.

 

- Vi skal understøtte, at virksomhederne kan udvikle sig og sørge for ikke at lægge sten i vejen for dem, men vi har samtidig en rolle i at sikre, at lovgivningen bliver fulgt. Jeg er glad for, at virksomhederne tager godt imod den måde, vi løser den opgave på, siger borgmester Morten Andersen.

 

Task Force Erhverv gennemfører hvert år en række virksomhedsbesøg, hvor der også bliver givet respons på erhvervsservicen. Også her er der langt overvejende positiv feedback. Det sker også, at virksomheder har forslag til forbedringer, og så er kommunen klar til at følge op. Blandt andet er dette nyhedsbrev, ErhvervsInfo, blevet til på baggrund af en opfordring fra en virksomhed.

 

Læs undersøgelsen fra Dansk Erhvervsfremme

 
 
 
 
 
 
 

Trafiksikker virksomhed - hjælp os med at hjælpe dig

 

Trafiksikkerhed kan være en rigtig god forretning for virksomheder. Erfaringer viser, at der kan være mange penge at spare ved at reducere skader, brændstof, reparationer og skjulte omkostninger - som f.eks. sygedage, stress og administration. Herudover kan det være med til at styrke virksomhedens image og øge medarbejdertilfredsheden

 

Nordfyns Kommune har et ønske om at støtte nordfynske virksomheder i udviklingen af deres trafiksikkerhedspolitik.

 

Hjælp os med at få et bedre overblik!

 

Det er helt uforpligtigende, og så tager det kun 30 sekunder.

 

 
Besvar undersøgelsen 
 
 
 
 
 
 
 

Landbrug: Tilsynskampagne

 

Hvad bliver der fokus på i 2019?
Kampagnetilsynene på landbrug handler om bortskaffelse af tomme sprøjter, tomme medicinflasker/poser, kanyler og andet medicinsk affald på svinebrug.

 

Erfaringer fra 2018
Kampagnen i 2018 handlede om håndtering af affald. På tilsynene talte vi om, hvordan de forskellige affaldsfraktioner blev sorteret og hvordan de blev bortskaffet. Der var generelt rigtig godt styr på affaldsfraktionerne. De værste fejl i affaldssorteringen var gummistøvler, der skal til deponi og lysstofrør, sprayflasker og tomme medicinflasker, - der alt sammen skal bortskaffes som farligt affald.

 

Hvad virkede?
Vi uddelte en sorteringsguide og reklamerede for Nordfyns Kommunes "Affalds-app". Begge dele er en hjælp, hvis du står med noget affald, som du er i tvivl om, hvor det må bortskaffes til. Du finder den gratis app til din Iphone eller android på: affaldsapp.dk/nordfyn.aspx, ellers kan du finde sorteringsguiden på Kommunens hjemmeside.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industri: Tilsynskampagne

 

Hvad bliver der fokus på i 2019
Kampagnetilsynene på industrivirksomheder vil handle om jordforurening omkring utætte olieudskillere.

 

Erfaringer fra 2018
Kampagnens formål i 2018 var at skabe fokus på energiforbruget og de mange muligheder for energibesparende tiltag. Interesserede virksomheder blev tilbudt en gratis energi-gennemgang af Udvikling Fyn. Energigennemgangen afslører, hvor investeringer i energibesparende tiltag ville have en tilbagebetalingstid på højst 2 år.

 

Hvad virkede?
Kampagnen satte gang i mange tanker hos virksomhedsejeren omkring energibesparelser. Er du interesseret i at vide mere om "Effektiv Energi", så kontakt Palle Mathiasen på tlf.nr.: 51 48 06 70 eller mail: pamat@udviklingfyn.dk .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mangler du medarbejdere, så se her...

 

De fynske jobcentre er gået sammen om at udvikle korte kursusforløb, som skal afhjælpe rekrutteringsproblemer på Fyn. Kursusforforløbene målrettes ufaglærte og "brancheskiftere". Hensigten er at opkvalificere jobsøgere til at kunne arbejde i brancher, hvor der er med mangel på arbejdskraft. 


Opkvalificeringsforløbene har til hensigt at kvalificere potentielle medarbejdere, som kan afhjælpe de fynske virksomheder med rekrutteringsudfordringer. Lige nu er der følgende igangværende forløb:


•    Brancheskift med dansk undervisning målrettet bygge- og anlægsbranchen
•    Håndmand - kloakering i praksis
•    Hotel, restaurant og køkken

 

Kommende forår 2019:
•    Brolæggerassistent
•    Opkvalificering til VVS
•    Opkvalificering til industri


Har du brug for mere information om kursusindhold eller hjælp til at finde din kommende medarbejder, så kontakt flg. kontaktpersoner hos Jobcenter Nordfyn: 

 

Virksomhedskonsulent Ann-Jeanett Seest (Hotel, restaurant- og køkken), mobil 2343 7061
Virksomhedskonsulent Martin Hjære Lindby (Industri), mobil 2139 2863
Virksomhedskonsulent Danielle Nørlev (Byg og anlæg). Mobil 4013 3270

 

Fakta:

Fyn oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for en række brancher. Især inden for bygge- og anlægsbranchen er der en særlig udfordring på grund af en række store anlægsprojekter de kommende år.  Det gælder fx byggerier som Odense datacenter, nyt OUH, GASA-byen og en række infrastrukturprojekter.

 

Derudover er der  vækst inden for områderne robotindustri, hotel, restaurant og køkken samt agro. Også her oplever virksomheder begyndende rekrutteringsproblemer.

 
 
 
 
 
 

Info til landmænd med frøgræsmarker ud mod offentlig vej

 

Hvis I ønsker at få slået rabatten langs jeres frøgræsmarker, kan I give besked til Vej og Park.

 

Send en mail med oplysninger om præcist, hvor marken ligger til: vejogpark@nordfynskommune.dk eller ring på 6482 8087.

 

Vi skal bruge både vejnavn og matrikelnummer og have besked fra dig senest mandag den 15. april 2019.

 

Rabatten vil blive klippet til bagkant, så risikoen for spredning af uvedkommende frø minimeres.

 
 
 
 
 
 
 

Lodsejermøde om vådområder / minivådområder

De danske kommuner er forpligtet til at etablere vådområder for at nedbringe udledningen af kvælstof og fosfor til søer, kyster og fjorde. Ordningen er frivillig, men vi kan se, at flere kommuner mangler projekter - det gælder også på Nordfyn. Staten varsler målrettet regulering, hvis ikke kommuner og lodsejere kommer i mål.

 

Nordfyns Kommune inviterer til informationsmøde. Det sker i samarbejde med landbrugsorganisationerne Centrovice, Patriotisk Selskab, Fyns Familielandbrug og Bæredygtig Landbrug. Formålet er at skabe fælles grundlag for, at vi kommer i mål. En af udfordringerne er at skabe synlighed om, hvor der kan være et vådområde, og hvor der kan være et minivådområde.

 

På mødet vil der være mulighed for at høre om processen for vådområder og minivådområder og jordfordeling.  Derudover vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål til landbrugsorganisationerne, oplandskonsulenterne, kommunen og Landbrugsstyrelsen (Jordfordelingskontoret).

 

Mødet finder sted den. 9. maj 2019 kl. 18 i Skamby Multihus. Mere information angående tilmelding følger senere.

 
 
 
 
 
 
 

Udbud på vej i 2. kvartal 2019

  • Entreprenørydelser på cykelstien Søndersø-Skamby. 3,3 km sti med tunnel under Sandvad.
  • Om og tilbygning af Otterup boldklub.
  • Om og tilbygning af Havrehedskolen
  • Nyt nøglesystem på Vesterbo.
  • Om- og tilbygning af Bryggergården
  • Renovering af fortove
  • Opførelse af miljødepot på Otterup genbrugsplads

 

Opgaverne udbydes hovedsageligt som indbudt licitation. Ved spørgsmål og interesse er du altid velkommen til at kontakte driftsafdelingen i Teknik, Erhverv og Kultur.

 
 
 
 
 
 

Abonnerer du endnu ikke på ErhvervsInfo?

 
Tilmeld dig her 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Task Force Erhverv

Telefon: 20 46 08 28

Mail: mgr@nordfynskommune.dk