Pressemeddelelse
29. maj 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunen tilbyder ikke længere vinterordning for private fællesveje

 
 
 
 

I 2018 opsagde Lyngby-Taarbæk Kommune alle aftaler om vinterbekæmpelse på de private fællesveje, da en afgørelse fra Ankestyrelsen havde erklæret ordningerne ulovlige.

 
 
 
 

Tilbage i november 2018 tilbød Lyngby-Taarbæk Kommune en midlertidig et-årig vinterordning til grundejerne af de private fællesveje som en lovlig påbudsordning. Ordningen indebar 100 % tilslutning fra grundejere på private fællesveje for at kunne iværksættes. Kun et begrænset antal af de private fællesveje gjorde brug af den midlertidige ordning.

 

Den et-årige aftale bortfaldt automatisk den 15. april 2019. Kommunalbestyrelsen har den 29. maj besluttet ikke at arbejde videre med udformningen af en permanent vinterordning på nuværende tidspunkt.

 

Hvad betyder det i praksis?

Siden efteråret 2018 har kommunen arbejdet for at finde en løsning til en permanent ordning. Konklusionen på dette arbejde er, at det nuværende lovgrundlag desværre ikke giver mulighed for at etablere en klar og entydig ordning, som kommunen kan administrere hensigtsmæssigt.

 

Kommunen arbejder dog videre med sagen i håb om, at lovgrundlaget kan ændres, men indtil det er afgjort, vil der ikke blive tilbudt snerydning, glatførebekæmpelse og renhold af de private fællesveje. Det betyder, at grundejerne fremover har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse.

 

Grundejernes pligter og muligheder

Vedligeholdelse og vinterbekæmpelse er som udgangspunkt en pligt, der påhviler hver enkelt grundejer, der grænser op til den private fællesvej eller har ret til vejen, såkaldt vejret. Pligten kan fx varetages ved, at grundejeren sammen med de andre grundejere - typisk gennem en grundejerforening - indgår en aftale med en ekstern entreprenør om udførelse af dette arbejde, og desuden aftaler en udgiftsfordeling grundejerne imellem. Alternativt skal grundejerne selv udføre arbejdet.

 

Grundejere som er organiseret i en grundejerforening, bør sikre sig, at foreningen har påtaget sig opgaven. Grundejere som er usikre på om vejen er omfattet af en grundejerforening, kan kontakte kommunen og få det oplyst.

 

Er vejen ikke organiseret i en forening anbefaler kommunen, at der etableres en grundejerforening eller et vejlaug, så man kan gå sammen om at varetage grundejerforpligtelserne. Nedslides vejen uden at grundejerne sørger for at vedligeholde belægningen, eller udføres der ikke vinterbekæmpelse, kan kommunen beslutte at udstede et påbud til grundejerne om iværksættelse. I modsat fald udfører kommunen arbejdet for grundejernes regning.

 

Opklassificering

For at sikre kommunens borgere bedst mulige forhold, er kommunen i gang med at undersøge, om der findes nogle af de private fællesveje, der kan opklassificeres til offentlige veje. Der bliver ved vurderingen bl.a. lagt vægt på gennemkørende trafik samt vejens benyttelse til eksempelvis institutioner. Ved en opklassificering ændres vejens status og kommunen overtager dermed grundejernes forpligtelser.

 

Fakta

  • En vinterordning på private fællesvej indebærer snerydning, glatførebekæmpelse, fejning og sugning af brønde. Servicen udføres derfor henover kalenderåret og ikke kun i vinterhalvåret, som navnet indikerer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Trafik & Mobilitet, trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk

 
 
 
 
Social media icon Social media icon Social media icon