Pressemeddelelse
6. marts 2019
 
 
 
 
 
 

Processen for etableringen af et biogasanlæg tager tid, og høringen er blot ét af mange skridt på vejen. NGF Nature Energy har arbejdet med planerne i mange måneder, inden man sammen med Sønderborg Kommune holdt en forhøring og et borgermøde i januar. Efterfølgende er der kommet 21 skriftlige høringssvar, hvoraf flere havde mange afsendere. Høringssvarene er indarbejdet i den miljørapport og det lokalplanforslag, som Teknik- og Miljøudvalget netop har besluttet at sende i høring.

Høringsperioden begynder i uge 12, hvor både miljørapport og lokalplanforslag kan ses på www.sonderborgkommune.dk under høringer.

 

- Jeg synes, NGF Nature Energy har udført et godt forarbejde og foreslået en placering af anlægget, så der er mest mulig afstand til naboer. God infrastruktur og nærheden til leverandører er der tænkt på, og så ligger det godt i forhold til muligheden for at koble sig på naturgasnettet. Anlægget passer perfekt ind i vores vision om at blive CO2-neutrale i 2029, og så er det med til at fastholde arbejdspladser i landbruget, siger Teknik- og Miljøudvalgets formand, Aase Nyegaard.

 

Biomassen til anlægget vil primært være husdyrgødning, men med tiden kan der også ligge et potentiale i afgrøder, kildesorteret organisk dagrenovation og fx restaffald fra fødevareindustri.

 

- I projekteringen er der tænkt meget på at undgå støj og trafikgener. Man foreslår således, at lastbiler skal køre til og fra via Felstedvej i områdets nordlige ende, og at der foretages undersøgelser for at kortlægge et evt. behov for tiltag rettet mod cyklister og andre bløde trafikanter. Med tiden vil beplantning skærme for en stor del af bygningsmassen, og luften renses inden udledning. Alt i alt synes vi, at projektejerne anstrenger sig meget for at minimere evt. gener. Og da det samfunds- og klimamæssigt er en gevinst, håber vi på positiv lydhørhed over for projektet, supplerer udvalget næstformand, Stefan Lydal.

 

Projektområdet er på 11,8 hektar, hvoraf godt 7 bebygges med administrationsbygning, læssehaller, procesbygning med bl.a. tanke og gasbehandlingsanlæg. NGF Nature Energy regner med at behandle ca. 600.000 tons biomasse i begyndelsen, men anlægget normeres til at kunne øge produktionen til 800.000 tons. Den årlige produktion vil være ca. 24 mio. kubikmeter bionaturgas svarende til opvarmning af ca. 17.000 boliger.

 

Der er planlagt endnu et borgermøde den 3. april, når den otte ugers høringsperiode er indledt. Her vil NGF Nature Energy og deres rådgivere orientere om projektet og dets virkninger på miljøet.

 
 
 
 
Kontaktinformation

Udvalgsformand Aase Nyegaard, tlf. 27 90 02 18

Næstformand Stefan Lydal, tlf. 27 90 37 18

Plan- og myndighedschef Sille M. Dall, tlf. 27 90 54 59