Pressemeddelelse
5. april 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esbjerg Kommune behandler ansøgningen om havneudvidelsen efter bogen

 
 
 
 

Den saglige debat om Esbjerg Havns ansøgning om udvidelse er sandet til i påstande og formodninger om et projekt, hvis omfang endnu ikke er belyst af de relevante myndigheder. Det mener Esbjerg Kommunes borgmester, som opfordrer til, at alle bruger den indledende høringsmulighed, som varer indtil den 18. april 2018.

 
 
 
 
 
 
 
 

Det svirrer med påstande og formodninger, allerede inden Esbjerg Havns foreslåede udvidelse er undersøgt af de relevante myndigheder, nemlig Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Esbjerg Kommune.

 

Den 29. november sendte Esbjerg Havn den officielle ansøgning om udvidelsen af havneområdet. Forud for dette deltog repræsentanter fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Esbjerg Kommune i et indledende møde den 30. august, hvor Esbjerg Havn orienterede om deres planer for udvidelse af havnen. Samme dag forespurgte Esbjerg Kommune, om ikke Fanø Kommune ønskede at indgå i arbejdet. Efterfølgende blev der holdt et fælles opstartsmøde med deltagelse af Fanø Kommune. På mødet var der en konstruktiv dialog, som kunne munde ud i et samarbejde om planprocessen.

 

"Når vi som kommune modtager en ansøgning fra en virksomhed, så har vi pligt til at behandle den på samme måde som alle andre af denne type sager. Det er det, som Esbjerg Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nu er i gang med", siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

 

Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes i fællesskab mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der er myndighed på søterritoriet, og Esbjerg Kommune, som er myndighed for området, når det bliver til land. Styrelsen har allerede haft en første høring om projektet, hvor blandt andre Fanø Kommune også har indgivet høringssvar.

 

Esbjerg Kommune har på lignende vis indledt behandlingen af ansøgningen med en idefase, hvor alle har mulighed for at påvirke den kommende undersøgelse. Her har Fanø Kommune også indsendt et høringssvar, som opfordrer Esbjerg Kommune til at meddele Esbjerg Havn afslag på ansøgning om udvidelsen.

 

"På nuværende tidspunkt er der ingen, der kan sige, hvordan det endelige projekt vil tage sig ud. Den model, som har været udstillet i Esbjerg og på Fanø, viser projektet ifølge ansøgningen, men før ansøgningen har været behandlet og konsekvenserne undersøgt, kan der ikke siges noget definitivt om udformningen", understreger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

 

Det ligger dog allerede nu fast, at den ansøgte udvidelse ikke overskrider grænserne for beskyttede områder som fx Natura2000, Unesco Verdensarv eller Nationalpark Vadehavet. Derfor vil en udvidelse heller ikke forudsætte, at områderne indskrænkes.

 

"Jeg vil opfordre til, at hvis man ønsker at påvirke processen, så skal man benytte høringsmuligheden via hjemmesiden, som står åben indtil den 18. april", slutter borgmester Jesper Frost Rasmussen.

 

Esbjerg Kommune er sammen med alle øvrige af landets kommuner blevet hørt i en teknisk høring som følge af regeringens naturpakke fra maj 2016, hvor man aftalte at ville se på afgrænsningen. I denne tekniske høring foreslog Esbjerg Kommune, at man indskrænker udpegningen omkring havnen. Dette forslag var dog ikke med i Miljøstyrelsens offentlige høring af et forslag til revideret udpegning. Dette har intet med den aktuelle ansøgning at gøre.

 

http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/annoncer/vvm-og-milj%C3%B8vurderinger.aspx?PID=43405&Action=1&NewsId=6825

 
 
 
 
Kontaktinformation

Borgmester Jesper Frost Rasmussen, mail jesra@esbjergkommune.dk eller telefon 27 24 18 00